Sociālā pedagoga

Jeļenas Borhovas
 darba laiks

 

Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 8.00 – 16.00
Trešdiena 8.00 – 16.00
Piektdiena 8.00 – 14.00
 
 Vecāku konsultāciju laiki pēc iepriekšēja pieraksta: 

sociālā pedagoga tālr.28346726

Sociālais pedagogs: 

- Palīdz bērnam attīstīt prasmi dzīvot sabiedrībā, palīdzēt citiem, apgūt saskarsmes prasmes, dibināt emocionālos kontaktus ar skolas biedriem un skolas personālu, pieņemt lēmumus, palīdz un māca risināt konfliktsituācijas un apzināt savas rīcības sekas, 
sekmē bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanu, 
- Izglīto skolēnus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, sabiedriskās kārtības noteikumos un skolas iekšējās kārtības noteikumos;
- Strādā ar skolēniem, kuri neattaisnoti kavē skolu, kuriem ir uzvedības, disciplīnas un atkarības problēmas, 
palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās, 
- Cieši sadarbojas ar ārpusskolas speciālistiem.

Psiholoģes 

Daces Voļskas
pieņemšanas laiks

 

Pirmdiena8.00 – 15.00
Trešdiena  8.00 – 12.00  (Stopiņu PII)
12.00 – 14.00 (Stopiņu pamatskola)   
Ceturtdiena    8.00 – 15.00

Vecāku konsultāciju laiki pēc iepriekšēja pieraksta: 

psihologa tālr. 29230822


- Psihologs ir speciālists, kurš izvērtē bērna kognitīvās spējas, emocionālās vajadzības un personības iezīmes, konsultē izglītojamos un viņu vecākus, palīdzot izprast, kā bērna attīstība saistīta ar mācību procesu, uzvedību un audzināšanu ģimenē. Nodrošina profilaktiskos pasākumus klasē, sniedzot atbalstu adaptācijas procesā un ikdienas emocionālo grūtību gadījumos, lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi uz izglītojamo. Atbalsta vecākus un pedagogus, uzklausot un sniedzot profesionālus ieteikumus, kā atbilstoši labāk organizēt mācību procesu, ņemot vērā bērna spējas un personības iezīmes.